Paraphrase từ"walk"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"walk"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Stroll
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I like to take a leisurely stroll through the park on a sunny day.
 • Stride
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She strode confidently down the hallway towards her office.
 • March
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The soldiers marched in formation across the parade ground.
 • Hike
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We decided to hike up the mountain trail for some fresh air and exercise.
 • Trek
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The group of adventurers embarked on a long trek through the jungle.
 • Roam
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The dog was free to roam the fields and explore his surroundings.
 • Wander
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We wandered aimlessly through the city, taking in the sights and sounds.
 • Tread
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She tread carefully through the darkened room, not wanting to wake anyone up.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE