Cách dùng động từ"colonize"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"colonize"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"colonize"

1."colonize" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"chiếm làm thuộc địa, thực dân hoá"

=If people colonize a foreign country, they go to live there and take control of it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The first British attempt to colonize Ireland was in the twelfth century. 
  • Liberia was never colonised by the European powers. 
  • For more than 400 years, we were a colonized people.

2.2. Mang nghĩa"đến một nơi nào đó & chiếm đất"

=When large numbers of animals colonize a place, they go to live there and make it their home.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Toads are colonising the whole place

2.3. Mang nghĩa"mọc nhiều ở đâu đó"

=When an area is colonized by a type of plant, the plant grows there in large amounts.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The area was then colonized by scrub

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE