Paraphrase từ "student" tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Paraphrase từ "student" tiếng anh

1. those who

IELTS TUTOR lưu ý:

2. Nêu cụ thể students gì

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a physics/art student
  • a first-year/final-year student
  • a BA student (IELTS TUTOR giải thích: một sinh viên học lấy bằng cử nhân văn chương)
  • The figure for high school students who do exercise regularly was just 12%, while the percentage for seniors in universities reached its peak at 70%
  • By becoming friends with people in her lab and joining student organizations, such as the iBuddy program for international students, she developed a diverse on-campus support network.

3. learner

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The learner is expected to attend the training session tomorrow

  •  

4. Các từ khác

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE