Cách dùng động từ "enrol" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Phân tích bài essay về "British emigration to selected destinations" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "enrol" tiếng anh

I. Enrol vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

II. Cách dùng

IELTS TUTOR lưu ý:

  • ( to enrol somebody in / as something ) làm cho trở thành thành viên (của cái gì); chiêu nạp ==> Ngoại động từ 
  • to enrol in sth / as....: đăng kí vào.... ===> Nội động từ

to put yourself or someone else onto the official list of members of a course, college, or group

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • to enrol in in-service classes (IELTS TUTOR giải thích: ghi danh vào các lớp tại chức)
  •  to enrol new students (IELTS TUTOR giải thích: tuyển sinh viên mới)
  • to enrol somebody as a member of the friendly society (IELTS TUTOR giải thích: kết nạp ai vào hội ái hữu)
  • Is it too late to enrol at the college? 
  • I enrolled for/in/on the modern art course. 
  • He is enrolled as a part-time student. 
  • They want to enrol their children in their local school.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK