Cách dùng động từ "deserve" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "deserve" tiếng anh

I. "deserve" là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "làm cái gì do đó mà đáng được khen thưởng; xứng đáng"

=if you deserve something, it is right that you get it, for example because of the way you have behaved

IELTS TUTOR lưu ý:

  • deserve to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • After five hours on your feet you deserve a break. 
  • After the way he treated Millie, he deserves whatever happens to him. 
  •  she deserves a reward for her efforts (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy đáng được thưởng vì những nỗ lực của mình)
  • I work hard, and I think I deserve to be well paid.

2. Mang nghĩa "đáng, bõ công"

=if a thing deserves something such as your time or attention, you should give time or attention to doing it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a matter that deserves further consideration 
  • the article deserves careful study (IELTS TUTOR giải thích: bài báo đáng được nghiên cứu kỹ)
  • The work of the costume designers deserves a special mention. 
  • Their suggestions were treated with the contempt they deserved.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK