Paraphrase từ"neighbor"(Diễn đạt"hàng xóm"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"neighbor"(Diễn đạt"hàng xóm"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Local resident: A person who lives near or in the same neighborhood.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My local residents are always friendly and welcoming.

 • Next-door dweller: Someone who resides in the adjacent house or apartment.

 • Community member: A person who is part of a particular community or locality.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Our community members frequently come together to plan events and activities.

 • Nearby inhabitant: A person who lives in close proximity to a particular location.

 • Street mate: Someone who lives on the same street as oneself.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I often run into my street mate when taking my dog for a walk.

 • Block buddy: Someone who lives on the same block or street as oneself.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My block buddy and I often chat while watering our lawns in the morning.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE