Paraphrase từ"landline"(Diễn đạt"điện thoại cố định"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"landline"(Diễn đạt"điện thoại cố định"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Fixed-line phone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My parents still prefer to use a fixed-line phone in their home.
 • Wired telephone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The hotel room was equipped with a wired telephone for guests to use.
 • Traditional phone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In many rural areas, people still rely on traditional phones to stay connected.
 • Home phone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Do you have a home phone that I can reach you on in case of an emergency?
 • Desk phone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The receptionist answered the call on her desk phone.
 • Stationary phone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: My grandparents still use a stationary phone in their living room.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE