Paraphrase từ"T-shirts"(Diễn đạt"áo thun"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"T-shirts"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Casual tops: Informal and comfortable shirts often worn for everyday use.

 • Short-sleeve shirts: Shirts with sleeves that do not extend past the elbow.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In warmer climates, short-sleeve T-shirts are a practical clothing option.

 • Athletic tops: Shirts designed for physical activity and exercise.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Moisture-wicking T-shirts are a popular choice for athletic wear as they keep the body cool and dry.

 • V-neck tops: Shirts with a neckline that forms a V-shape, exposing the chest area.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: V-neck T-shirts can be dressed up or down depending on the occasion, making them a versatile addition to any wardrobe.

 • Cotton shirts: Shirts made from cotton fabric, which is soft and breathable.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cotton T-shirts are a great choice for those who prioritize comfort in their clothing.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE