Paraphrase từ"means of transport"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"means of transport"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Transportation methods  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"transportation"tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Cars, buses, and trains are common transportation methods in urban areas.
 • Modes of transportation 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In this city, bicycles and electric scooters are popular modes of transportation.
 • Travel/Transit options  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"option"tiếng anh 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • If you want to explore the countryside, renting a car is one of the best travel options.
   • Public transit options such as buses and subways are often more affordable than taxis or ridesharing services.
 • Transport modes 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Different transport modes like airplanes and ships have different costs and travel times.
 • Transportation systems 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Efficient and affordable transportation systems are necessary for urban cities to thrive.
 • Carriages 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: In the 18th century, carriages were the primary means of transport for the wealthy.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE