Cách dùng danh từ"option"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"option"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"option"

1."option"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"vật được chọn; điều được chọn"

=something that you can choose in a particular situation

IELTS TUTOR lưu ý:

 • option for
 • the option of doing something
 • have no option but to do something
 • a viable option (=one that is likely to succeed)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We’ve discussed all the marketing options and decided to go for television advertising.
 • We have three different options for financing the house. 
 • I have little option but to go (IELTS TUTOR giải thích: tôi không có sự lựa chọn nào khác là phải ra đi)
 • He was given one month's imprisonment without the option of a fine (IELTS TUTOR giải thích: nó bị một tháng tù màkhông được chọn cách nộp phạt)
 • You have the option of walking there or going by bus. 
 • She had no option but to admit the truth. 
 •  Terrorist leaders concluded that armed resistance was no longer a viable option.

2.2. Mang nghĩa"quyền chọn/ quyền mua hoặc bán cái gì với một giá trong một thời gian nào đó"

=the right to buy or sell something in the future, for example property or stock in a company stock options

IELTS TUTOR lưu ý:

 • option on
 • the option to do something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The airline has ordered 16 aircraft and has options on another 29. 
 • If one partner dies, the others have the option to buy back their shares.

2.3. Mang nghĩa"sự chọn lựa"

=If you have the option of doing something, you can choose whether to do it or not.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Với nghĩa này, option là danh từ số ít 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Criminals are given the option of going to jail or facing public humiliation. 
 • We made a call option agreement. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng tôi đã thỏa thuận quyền chọn mua)
 • He made a put option agreement. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy đã thỏa thuận quyền chọn bán)
 • We had no option but to abandon the meeting.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE