Cách dùng danh từ"transportation"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"transportation"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"transportation"

1."transportation"là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"sự chuyên chở, sự vận tải"

=Transportation refers to any type of vehicle that you can travel in or carry goods in/Transportation is the activity of taking goods or people from one place to another in a vehicle.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The company will provide transportation
  • The baggage was being rapidly stowed away for transportation. 
  • Our company specializes in transportation. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty chúng tôi chuyên về vận tải)
  • The voluntary organization may also help with the transportation of refugees.

2.2. Mang nghĩa"hệ thống giao thông"

=Transportation is a system for taking people or goods from one place to another, for example using buses or trains.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Campuses are usually accessible by public transportation.
  •  ...our national transportation policy.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK