Paraphrase từ"intelligent"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase từ"intelligent"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Tính từ

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bright

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is a bright student who excels in her studies."

 • Brainy

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is a brainy engineer who solves complex problems with ease."

 • Sharp

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is a sharp lawyer who always wins her cases."

 • Clever

 • Astute

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is an astute investor who always makes wise financial decisions."

 • Adroit

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is an adroit politician who is skilled at navigating complex issues."

 • Intuitive

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is an intuitive artist who creates works of great beauty and depth."

 • Genius

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is a genius mathematician who solves complex problems in a matter of minutes."

 • Genius

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is a genius mathematician who solves complex problems in a matter of minutes."

 • Wise

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is a wise businessman who always makes profitable investments."

 • Skilled

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: : "She is a skilled politician who always represents her constituents with integrity."

 • Knowledgeable

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is a knowledgeable scientist who is respected in his field."

 • Experienced -

 • Gifted

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is a gifted mathematician who has a great talent for solving complex problems."

2. Tính từ ghép

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Bright-minded

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is a bright-minded engineer who always comes up with innovative solutions."

 • Sharp-minded

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is sharp-minded and always thinks ahead."

 • Sharp-eyed

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "He is sharp-eyed and always sees things that others miss."

 • Quick-thinking

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "She is quick-thinking and always knows the right thing to say in any situation."

3. idioms

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE