Paraphrase"Upon entering this place, people can experience a sense of comfort, calmness, and revitalization, making it a perfect destination for unwinding after a stressful day."

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Upon entering this place, people can experience a sense of comfort, calmness, and revitalization, making it a perfect destination for unwinding after a stressful day.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • This location offers a feeling of ease, tranquility, and freshness when walking in, making it ideal for relaxing after a nerve-wracking period/making it an excellent choice for de-stressing after a hectic time.

  • When we step inside, the peaceful and rejuvenating atmosphere of this place/the relaxed and rejuvenating vibe of this location/the peaceful and revitalizing energy of this location make it a go-to spot for letting go of stress and tension.>> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"rejuvenate"tiếng anh

  • Walking into this space brings a sense of relaxation/comfort, serenity, and revitalization, making it a great option for decompressing after a hectic day/making it a suitable choice for taking a break from stress.

  • This place is characterized by an atmosphere of comfort, calm, and freshness, making it an excellent choice for unwinding after a stressful period.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE