Cách dùng trạng từ "equally" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng trạng từ "equally" tiếng anh

1. Mang nghĩa "công bằng với mọi người"

=fairly and in the same way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • In an ideal world, would everyone get treated equally?
 • Ministers have agreed to treat all the cases equally.

2. Mang nghĩa "tương tự nhau"

=to the same degree

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • You looked equally nice in both dresses.
 • This recipe works equally well with soft fruit.
 • they are equally clever (IELTS  TUTOR  giải  thích: chúng nó thông minh như nhau)

3. Mang nghĩa "mức độ bằng nhau (chia đều)"

=in equal amounts

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The inheritance money was shared equally among the three sisters.
 • The money raised will be divided equally between the charities.
 • they share the housework equally between them (IELTS  TUTOR  giải  thích: họ chia đều nhau công việc nội trợ)

4. Dùng để bổ sung ý kiến tương tự với ý trước (cũng tương tự như vậy)

=used for adding an idea that is as important as what you have just said

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Not all businesses are legitimate. Equally, not all customers are honest.
 • The views of parents are important, but equally we must listen to teachers.
 • we must try to think about what is best for him ; equally we must consider what he wants to do (IELTS  TUTOR  giải  thích: chúng ta phải cố gắng nghĩ về điều gì tốt nhất cho anh ấy; hơn nữa, chúng ta phải xem xét điều anh ấy muốn làm)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking