Paraphrase"ideas and opinions he has"

· Paraphrase,Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"ideas and opinions he has", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Thoughts and beliefs he possesses

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The thoughts and beliefs he possesses are well-informed and often challenge conventional wisdom."

 • Views and perspectives he holds

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The views and perspectives he holds are unique and often spark interesting discussions and debates."

 • Ideas and viewpoints he expresses

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The ideas and viewpoints he expresses are well-reasoned and thought-provoking."

 • Thoughts and attitudes/Beliefs and opinions he holds

 • Views and notions he presents

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The views and notions he presents are insightful and often challenge conventional wisdom."

 • Ideas/Points of view and perceptions he has

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: "The ideas and perceptions he has are often unconventional and push the boundaries of traditional thinking."

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE