Paraphrase"There is a prediction that the percentage of Indians residing in cities will remain unchanged."IELTS WRITING TASK 1

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"There is a prediction that the percentage of Indians residing in cities will remain unchanged."IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • It is anticipated that the proportion of Indians living in urban areas will stay/remain constant.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"anticipate"tiếng anh
  • It is predicted that/It is expected that the proportion of Indians living in urban areas will remain the same/stay consistent.
  • There is an expectation/projection that the proportion of Indians living in cities will remain the same   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "expectation"
  • According to forecasts, the percentage of Indians living in cities will not fluctuate.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE