Paraphrase câu"Delaying childbirth is often linked to the younger generation's prioritization of income generation"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"Delaying childbirth is often linked to the younger generation's prioritization of income generation"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The younger generation's emphasis/focus on income generation is a significant factor behind delaying childbirth/is frequently cited as a primary reason for delayed childbirth.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"factor"tiếng anh
  • The primary reason for delayed childbirth/A significant contributing factor to delayed parenthood is often the younger generation's focus on income generation. 
  • Having children later is frequently attributed to the younger generation's prioritization of income generation.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng từ ATTRIBUTE trong tiếng anh
  • The younger generation's preference for income generation often leads to delayed parenthood/is a major/crucial reason behind/for delayed parenthood.
  • Delayed parenthood is commonly associated with the younger generation's focus on income generation.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE