Paraphrase câu"The primary goal of most advertisers is to highlight crucial details such as price, quality, and durability to enable consumers to make informed choices after evaluating and comparing the options."IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase câu writing task 2,Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase câu"The primary goal of most advertisers is to highlight crucial details such as price, quality, and durability to enable consumers to make informed choices after evaluating and comparing the options."IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Most advertisers focus on emphasizing essential information about/ typically aim/attempt/strive to underscore key information such as the product's price, quality, and durability, which helps consumers evaluate and compare and make informed decisions/, allowing/enabling consumers to evaluate and compare options and make intelligent/wise choices.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CẤU TRÚC NHẤN MẠNH TIẾNG ANH
  • The primary objective of/The key focus of/The primary intention of most advertisers is to draw attention to critical details about a product, such as its price, quality, and durability so that consumers can evaluate and compare options to make informed choices  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng "Notably" tiếng anh
  • Most advertisers prioritize emphasizing essential product information.....
  • ....to/in order to help consumers evaluate and compare options and make informed decisions.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE