Paraphrase cụm"consumer spending on different items"& câu"The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002"

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"The table below gives information on consumer spending on different items in five different countries in 2002", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Paraphrase cụm"consumer spending on different items"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Consumer expenditures/purchases on various products

   • IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • "Consumer expenditures on various products have increased significantly in the past decade."

    • "Consumer purchases on various products are greatly influenced by advertising and marketing strategies." >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"expenditure"tiếng anh

  • Expenditures of consumers

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Expenditures of consumers on luxury goods have been on the rise in recent years."

  • Consumer outlays

  • Spending by consumers

   • IELTS TUTOR xét ví dụ: "Spending by consumers on digital products and services has been growing rapidly in recent years."

  • Consumer spending on goods and services/necessities

  II. Paraphrase câu

  1. Vẫn giữ nguyên nguyên cấu trúc câu mẫu

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • The table provides data on how much consumers spent on various items/consumer spending patterns on various items in five nations in 2002.
  • The table contains information about the amount of money consumers spent on different products in five countries in the year 2002.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  CÁCH PARAPHRASE TỪ "SPEND" TIẾNG ANH
  • In 2002, the table reveals​/gives an overview of​/shows the spending habits of consumers on various items across five different nations.
  • The table displays consumer spending statistics for different products in five countries during 2002.
  • The table below provides a breakdown of consumer spending on different products in five nations in 2002.
  • The information in the table gives insight into the consumer spending habits on different products in five countries in 2002.​

  2. Biến đổi cấu trúc khác đi

  IELTS TUTOR lưu ý:

  • The information regarding consumer expenditures on various products in five nations in 2002 is presented in the table below.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"expenditure"tiếng anh
  • 2002 consumer spending information on different products in five nations is presented in the table.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE