Cách dùng"expenditure (n)"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng"expenditure (n)"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"expenditure"

1."expenditure"vừa là danh từ đếm được vừa không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"Khoản chi tiêu"

=the total amount of money that a government or person spends

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Dùng được cho government và person luôn nhé.
 • Expenditure theo nghĩa này có thể là danh từ đếm được, hoặc không đếm được
 • reduce/keep down/cut expenditure 
 • advertising/research/IT expenditure
 • increase expenditure on sth  
 • expenditure on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It's part of a drive to cut government expenditure 
 • The government's annual expenditure on arms has been reduced.
 • We're primarily concerned with keeping expenditure down.
 • Statistics related to household expenditure. (IELTS TUTOR giải thích: Thống kê liên quan tới chi tiêu hộ gia đình)
 • How to define capital expenditure? (IELTS TUTOR giải thích: Định rõ vốn chi tiêu như thế nào?)
 • We were forced to cut expenditure on R&D.
 • The budget will certainly include increased expenditure on education.

2.2. Mang nghĩa"sự tiêu tốn"

=the use of time, money, energy etc doing something/Expenditure of something such as time or energy is the using of that thing for a particular purpose

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Expenditure theo nghĩa này có thể là danh từ không đếm được
 • expenditure of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It is hard to see why it is worth the expenditure of effort involved.
 • The financial rewards justified the expenditure of effort.
 • The expenditure of effort on this project has been enormous.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE  

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE