Paraphrase"range from...to"& câu"Italian clients' expenditure on Clothing/Footwear was 9% while the other four countries had figures ranging from 5.4% to 6.63%."

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"range from...to"& câu"Italian clients' expenditure on Clothing/Footwear was 9% while the other four countries had figures ranging from 5.4% to 6.63%.", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Paraphrase"range from...to" dùng trong task 1 IELTS WRITING

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Spanning from... to...

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The prices for the concert tickets span from $50 to $100.

 • Starting from... to...

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The holiday sale starts from 10% off to 40% off.

 • Between... and...

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The temperature will be between 10°C and 20°C.

 • Varying from... to...

 • Starting at... and reaching...

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The river's depth starts at 2 feet and reaches 10 feet.

 • From... to 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The expenditure on Clothing/Footwear by clients in Italy was higher, at 9%, compared to the rest of the four countries, with rates from 5.4% to 6.63%.

 • Be at a range of.... to....

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The rate of spending by clients in Italy on Clothing/Footwear was at 9% while the other four countries were at a range of 5.4% to 6.63%.
 • Have a lower range of....from...to....
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • Clients in Italy spent 9% on Clothing/Footwear while the other four countries had a lower range of expenditure from 5.4% to 6.63%.

II. Paraphrase câu"Italian clients' expenditure on Clothing/Footwear was 9% while the other four countries had figures ranging from 5.4% to 6.63%."

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The expenditure on Clothing/Footwear by clients in Italy was higher, at 9%, compared to the rest of the four countries, with rates from 5.4% to 6.63%.

 • In Italy, clients spent more on Clothing/Footwear, with a rate of 9% while the rates in the other four countries were between 5.4% and 6.63%. >> IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH PARAPHRASE TỪ "SPEND" TIẾNG ANH

 • The outlay for Clothing/Footwear by clients in Italy was greater, with a rate of 9%, compared to the other four countries, where it was between 5.4% and 6.63%.

 • The outlay on Clothing/Footwear by Italian clients was recorded at 9%/The Clothing/Footwear spending rate by Italian clients was 9%, in comparison to the range of 5.4% to 6.63% for the other four countries/,higher than the rates in the remaining four countries, which were between 5.4% and 6.63%.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE