Paraphrase"In the past, I was someone who didn't prioritize my health and was disorganized. Despite my attempts at planning, I struggled with staying committed and adaptable."

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"In the past, I was someone who didn't prioritize my health and was disorganized. Despite my attempts at planning, I struggled with staying committed and adaptable." IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • I can describe myself as an unhealthy and messy person. Despite my attempts at planning, I struggled with maintaining discipline and being flexible/staying committed and adaptable.
  • I used to have an unhealthy and disorderly/untidy/chaotic lifestyle. Although I made an effort to plan, I lacked the consistency and adaptability to follow through/I wasn't able to maintain consistency or flexibility.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn Word form của từ "discipline"
  • ....Although I tried to plan, I found it difficult to stick to my routines and remain flexible/I found it challenging to stay consistent and be adaptable.
  • I was someone who neglected my health and was messy.....

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE