Paraphrase "purpose" (Diễn đạt "mục đích" tiếng anh)

· Paraphrase

1. aim

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"aim"tiếng anh

2. goal

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"goal"tiếng anh

3. objective

4. reason

5. end

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "end" tiếng anh

6. point

7. Thay thế bằng one/ones để không lặp

IELTS TUTOR hướng dẫn Dùng One & Ones để tránh lặp từ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK