Paraphrase"projection/prediction"&"câu"The graph below shows the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030"

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"projection/prediction"&"câu"The graph below shows the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

II. Paraphrase"projection/prediction"

1. prediction

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The line graph displays the estimated trend of urban population in the USA, Korea, China, and India from 1970 to 2030, including a prediction for the future

2. expectation

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "expectation"

3. project (verb)

4. anticipate

5. estimate

II. Paraphrase câu"The graph below shows the percentage of population in cities since 1970s with projection to 2030"

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The line graph presents the percentage of population in cities in the USA, Korea, China, and India from the 1970s to 2030.
  • The line graph shows/reveals the trend/growth of urban population in the USA, Korea, China, and India from the 1970s to 2030.>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5)
  • The line graph displays the change in population percentage in cities of/the growth of urban population percentage in/the changes in the percentage of urban population in the USA, Korea, China, and India from 1970 to a projected 2030.
  • The line graph provides an illustration of the urban population trend in the USA, Korea, China, and India from 1970 to a projected 2030.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE