Cách dùng danh từ"prediction"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"prediction"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"prediction"

1."prediction"vừa là danh từ đếm được vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

=a statement about what you think will happen in the future, or the process of making such a statement/If you make a prediction about something, you say what you think will happen.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • prediction of
  • prediction that

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a prediction of catastrophe 
  • The government maintained its prediction that inflation will hold to 8.5% this year.
  • What an uncannily accurate prediction! (IELTS TUTOR giải thích: Một sự tiên đoán chính xác đến lạ kỳ!)
  • I heard the weather prediction today. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã nghe dự báo thời tiết hôm nay)
  • He was unwilling to make a prediction about which books would sell in the coming year. 
  • Predictions that the recession will be short are small comfort to those already affected. 
  • Weather prediction has never been a perfect science

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE