Paraphrase"go swimming in a pool""swim in the sea"(Diễn đạt"bơi hồ bơi, bơi biển"tiếng anh)

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase"go swimming in a pool""swim in the sea"(Diễn đạt"bơi hồ bơi, bơi biển"tiếng anh), IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Paraphrase"go swimming in a pool"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Take a dip in the pool.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Let's take a dip in the pool to cool off on this hot day.

 • Go for a swim in the pool.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Do you want to go for a swim in the pool with me?

 • Take a plunge in the pool.

 • Swim in the pool.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She enjoys swimming in the pool for exercise.

 • Dive into the pool.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He likes to dive into the pool from the diving board.

 • Splash around in the pool.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The kids love to splash around in the pool during summer.

 • Jump into the pool.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Let's jump into the pool and have some fun.

 • Get in the pool.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We can get in the pool now that the water is warm enough.

 • Immerse oneself in the pool.

 • Submerge oneself in the pool.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He decided to submerge himself in the pool to cool off.

II. Paraphrase"swim in the sea"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Go for a swim in the ocean.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Let's go for a swim in the ocean while we're at the beach.

 • Take a dip in the sea.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's too hot, let's take a dip in the sea to cool off.

 • Take a plunge in the sea.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He decided to take a plunge in the sea despite the chilly water.

 • Swim in the ocean.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She loves to swim in the ocean and feel the waves.

 • Dive into the ocean.

 • Splash around in the ocean.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The kids were excited to splash around in the ocean and play in the waves.

 • Jump into the ocean.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Let's jump into the ocean from the pier.

 • Get in the ocean.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's time to get in the ocean and cool off.

 • Immerse oneself in the ocean.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She loves to immerse herself in the ocean and feel weightless.

 • Submerge oneself in the ocean.

  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He decided to submerge himself in the ocean to cool off and explore.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE