Cách dùng danh từ"moon"tiếng anh

· Noun

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"moon"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng danh từ"moon"

1."moon"là danh từ đếm được

2. Cách dùng

Mang nghĩa"mặt trăng"

The moon is the object that you can often see in the sky at night. It goes round the Earth once every four weeks, and as it does so its appearance changes from a circle to part of a circle.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  ...the first man on the moon. 
  • There will be no moon. 
  • The moon rose above the ridge of the eastern desert. 
  • The first spacecraft ever to land on the moon
  • ...the light of a full moon.
  • ...Neptune's large moon.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE