Paraphrase"For the last two years, being employed at an English center has given me the perfect opportunity to make a good income while following my passion"

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"For the last two years, being employed at an English center has given me the perfect opportunity to make a good income while following my passion" IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý:

  • My two-year tenure at an English center has provided me with a great opportunity to both earn a decent wage/a handsome/substantial salary/make a good income and pursue my interests/follow my passions  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ "good" tiếng anh
  • In the past two years, being employed at an English center has afforded me the perfect environment to both make a good income and follow my passions/while also pursuing my interests.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"pursue"tiếng anh
  • Having worked at an English center for two years, I have found it to be an excellent opportunity to earn a good salary and pursue my passion.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE