Cách dùng động từ"pursue"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"pursue"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"pursue"

1."pursue" là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"theo đuổi, đeo đuổi (đam mê...)"

=If you pursue an activity, interest, or plan, you carry it out or follow it/If you pursue a particular aim or result, you make efforts to achieve it, often over a long period of time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He said his country would continue to pursue the policies laid down at the summit. 
  • She had come to England to pursue an acting career.
  • She decided to pursue her studies after obtaining her first degree (IELTS TUTOR giải thích: cô ấy quyết định học tiếp sau khi giành được học vị thứ nhất)
  • I've decided not to pursue the matter any further (IELTS TUTOR giải thích: tôi quyết định không bàn thêm về vấn đề này nữa)
  • The implication is that it is impossible to pursue economic reform and democracy simultaneously.
  • Mr. Menendez has aggressively pursued new business.
  • If your original request is denied, don't be afraid to pursue the matter.

2.2. Mang nghĩa"đuổi theo, đuổi bắt, truy nã, truy kích"

=If you pursue a person, vehicle, or animal, you follow them, usually in order to catch them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She pursued the man who had stolen a woman's bag
  • The police pursued the stolen vehicle along the motorway (IELTS TUTOR giải thích: cảnh sát đuổi bắt chiếc xe bị ăn trộm trên xa lộ)
  • To pursue a wild animal săn đuổi một con thú

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE