Paraphrase cụm"join a team"tiếng anh

· Paraphrase

Bên cạnh Paraphrase cụm"join a team"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Become a member of a team 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I decided to become a member of the basketball team and participate in the upcoming tournament.
 • Join a sports team 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He always wanted to join a sports team, and finally, he was able to do so when he became a member of the soccer team.
 • Sign up for a team 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I signed up for the swim team and started practicing every day to improve my performance.
 • Enlist in a team 
 • Participate in a team 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She decided to participate in the debate team and improve her communication skills.
 • Be part of a team 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I was excited to be part of the drama team and work with other talented actors to put on a great show.
 • Join a club team 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He decided to join the hockey club team to continue playing the sport he loved.
 • Get involved in a team 
 • Be on a team 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I was proud to be on the robotics team and compete in various competitions with my teammates.
 • Join a competitive team 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He decided to join the gymnastics competitive team and work hard to earn a spot in the regional competition.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE