Cách dùng động từ "involve" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích đề thi thật IELTS WRITING TASK 2 dạng Advantages & Disadvantages, IELTS TUTOR phân tích và cung cấp thêm Cách dùng động từ "involve" tiếng anh

I. involve là ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "gồm, bao hàm"

=to include something as a necessary part of an activity, event, or situation

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • involve doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The course involves a great deal of hard work. 
 • Most research and development projects involve some element of risk. 
 • What does his work involve? (IELTS TUTOR giải thích: Công việc của anh ấy gồm việc gì?)
 • High income can involve risks. (IELTS TUTOR giải thích: Thu nhập cao có thể có những rủi ro) 
 • Most major changes involve some risk. (IELTS TUTOR giải thích: Hầu hết những thay đổi lớn đều có một vài rủi ro)
 • The job involved working with a software development team.

2. Mang nghĩa "dính líu tới"

=to include or affect someone or something in an important way

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Forty-six vehicles were involved in the accident. 
 • There are reports of a violent incident involving local inhabitants and US troops.

3. Mang nghĩa "thu hút ai vào cái gì / động viên ai tham gia cái gì"

=to encourage or allow someone to take part in something

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • involve someone in something
 • involve yourself in something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • It’s crazy to make these changes without involving the students. 
 • The goal is to involve workers in the decision-making process.
 • It’s best not to involve yourself in other people’s private affairs.
 • he was involved in working out a solution to the problem (IELTS TUTOR giải thích: anh ấy để hết tâm trí tìm cách giải quyết vấn đề)

4. Mang nghĩa "đòi hỏi phải, cần phải, kéo theo"

=to put someone into a situation in which they must do something involve someone in something:

IELTS TUTOR lưu ý cấu trúc:

 • involve someone in doing something

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • expansion in business involves expenditure (IELTS TUTOR giải thích: sự mở rộng việc kinh doanh đòi hỏi phải chi tiêu)
 • This won’t involve you in any extra work.
 • Taking part in the campaign might involve you in getting arrested.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking