Paraphrase"Despite excelling in playing basketball during my secondary school years, I was hesitant to join a team due to my shyness. However, my mom encouraged me to do so and changed my mind."IELTS SPEAKING

· Paraphrase câu speaking

Bên cạnh Paraphrase"Despite excelling in playing basketball during my secondary school years, I was hesitant to join a team due to my shyness. However, my mom encouraged me to do so and changed my mind."IELTS SPEAKING, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Hướng dẫn

IELTS TUTOR lưu ý

  • ....It was my mom who encouraged me to join the basketball team and change my perspective.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Câu chẻ tiếng anh (cleft sentence)
  • Although I was talented in playing basketball during my secondary school days, my shyness kept me from joining the team. Thanks to my mom's encouragement/support, I was able to overcome my hesitance.
  • My reluctance to join the basketball team in secondary school was due to my shyness, despite being good at playing the sport. My mom encouraged me to take part and helped me overcome my fears.
  • Despite my prowess in playing basketball in secondary school, I was hesitant to join the team because of my shyness. Fortunately, my mom persuaded me to participate.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng danh từ"prowess"tiếng anh
  • My mom's encouragement was what it took to convince me to join the basketball team in secondary school....
  • Despite being skilled at playing basketball in secondary school, I was too shy to join the team. However, my mom encouraged me to participate and helped me overcome my hesitation.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE