Paraphrase câu"the increasing use of computers and mobile phones for communication has negative effect on young people’s reading and writing skills"IELTS WRITING TASK 2

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"the increasing use of computers and mobile phones for communication has negative effect on young people’s reading and writing skills"IELTS WRITING TASK 2, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Paraphrase câu"the increasing use of computers and mobile phones for communication has negative effect on young people’s reading and writing skills"IELTS WRITING TASK 2

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The excessive/mounting/growing use of computers and mobile phones for communication is having an adverse impact on the reading and writing abilities of young individuals.
  • The more young people rely on computers and mobile phones for communication, the more their reading and writing skills suffer/are negatively affected.
  • Young people's ability to read and write is being harmed by the growing use of computers and mobile phones for communication.
  • The increased usage of computers and mobile phones for communication is detrimentally affecting/negatively influencing the reading and writing skills of young people.
  • Young people's proficiency in reading and writing is declining as a result of/due to the growing dependence/expanding reliance on computers and mobile phones for communication.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE