Phân biệt cách dùng impact như động từ & danh từ

· Vocabulary,Phân biệt từ

I. Dùng "impact" như danh từ

1. Impact vừa là danh từ đếm được (thường ở số ít), vừa là danh từ không đếm được

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa "sự va chạm, sự chạm mạnh"

the force or action of one object hitting another

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • the impact of a collision (IELTS TUTOR giải thích: sự va chạm khi đụng nhau)
  • the bomb exploded on impact (IELTS TUTOR giải thích: bom nổ khi va)
  • he collapsed under the full impact of the blow (IELTS TUTOR giải thích: ông ta ngã gục dưới sức đập của cú đánh)

2.1. Mang nghĩa "tác động, ảnh hưởng"

a powerful effect that something, especially something new, has on a situation or person"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • her speech made a tremendous impact on everyone (IELTS TUTOR giải thích: bài diễn văn của bà ta có tác động ghê gớm đối với mọi người)
  • the impact of new methods , technology on modern industry (IELTS TUTOR giải thích: tác động của các phương pháp mới, công nghệ mới đối với công nghiệp hiện đại)

II. Dùng "impact" như động từ

1. Impact vừa là ngoại động từ, vừa là nội động từ

2. Cách dùng động từ "impact"

  • impact sth
  • impact (on) sth
IELTS TUTOR lưu ý:
  • Cả hai cách trên đều đúng tuy nhiên nên dùng impact sth để đồng nhất với influence & affect luôn nhé nếu dùng on dễ nhầm với dạng danh từ của các danh từ effect & influence trong Phân biệt Affect & Effect trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Local businesses were heavily impacted by the new zoning regulations. 
  • Engineers say the new engine could impact on the way future cars are designed.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc