Paraphrase câu"Advertisers tend to exaggerate goods’ effectiveness, which makes purchasers confused and misguided by misleading information."

· Paraphrase,Paraphrase câu writing task 2

Bên cạnh Paraphrase câu"Advertisers tend to exaggerate goods’ effectiveness, which makes purchasers confused and misguided by misleading information", IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Kiến thức liên quan

II. Cách Paraphrase

1. Giữ nguyên cấu trúc

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Advertisers have a tendency to magnify/overstate/exaggerate the efficacy/effectiveness of products, resulting in consumers being misled and confused by inaccurate information/, leading to confusion and misguidance among consumers/, which can cause purchasers to be misguided and confused by deceptive information.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Paraphrase từ "confused" tiếng anh
 • Advertisers commonly amplify the effectiveness of goods, which can mislead and confuse purchasers with misleading information.
 • Advertisers tend to inflate the effectiveness of products, which can leave consumers misguided and confused by misleading information.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cấu trúc "throw somebody/something into confusion/chaos...

2. Đổi cấu trúc

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Misleading information provided by advertisers, who tend to exaggerate the effectiveness of goods, can confuse and misguide purchasers.
  • Purchasers can be misled and confused by the inaccurate information provided by advertisers, who have a tendency to exaggerate the effectiveness of goods.
  • Exaggerating the effectiveness of goods is a common practice among advertisers, which can cause purchasers to be misguided and confused by misleading information.
  • Advertisers commonly use misleading information to overstate the effectiveness of goods, which can lead to confusion and misguidance among purchasers.
  • Misguidance and confusion can result from the exaggerated effectiveness of goods, a common practice among advertisers that misleads purchasers.
  • The overstatement of goods' effectiveness by advertisers is a source of misleading information that can confuse and misguide purchasers.
  • The exaggeration of goods' effectiveness by advertisers can result in misleading information that misguides and confuses purchasers.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "result" tiếng anh

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK