Cách dùng động từ "result" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh phân tích từ vựng và cấu trúc của bài báo nổi bật IPhone tempting first qua - what failed mention, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ "result" tiếng anh

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "as a result (of)"

I. Result là nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa "có kết quả xảy ra, dẫn đến..."

=to happen or exist because something else has happened

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Teachers were not fully prepared for the major changes in the exam system, and chaos resulted.

2. Phrasal verb đi với động từ "result"

2.1. ( to result from something ) do bởi, do mà ra; xảy ra như một kết quả

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • poverty resulting from the arms race (IELTS TUTOR giải thích: sự nghèo nàn do chạy đua vũ trang gây ra)
  • injuries resulting from a fall (IELTS TUTOR giải thích: những thương tật do ngã)

2.2. ( to result in something ) dẫn đến, đưa đến, kết quả là = lead to sth..

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • his recklessness resulted in failure (IELTS TUTOR giải thích: sự liều lĩnh khinh suất của hắn đã dẫn đến thất bại)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking