Cách dùng tính từ"populous"tiếng anh

· Adj

Bên cạnh Phân tích và sửa chi tiết đề thi IELTS SPEAKING 4/8/2020 [Audio+Transcript], IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng tính từ"populous"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Cách dùng tính từ"populous"tiếng anh

Mang nghĩa"đông dân"

=a populous nation, city, area etc has many people living in it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • China is the world's most populous country. 
  • populous metropolitan areas
  • What's the world's most populous country? (IELTS TUTOR giải thích: Quốc gia nào đông dân nhất thế giới?)
  • They resided in the populous kennels. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng sống chen chúc trong những chiếc cũi)
  • I live in a populous area. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sống ở một nơi đông dân)
  • This city is beautiful but populous. (IELTS TUTOR giải thích: Thành phố này đẹp nhưng đông dân)
  • Indonesia is the fourth most populous country in the world.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE