Từ vựng Topic"Farming"tiếng anh

· Vocabulary

I. Kiến thức liên quan

Các topic liên quan đến topic Farming dưới đây mà IELTS TUTOR đã tổng hợp chắc chắn sẽ giúp mở rộng vốn từ liên quan đến topic Farming nhé

1. Từ vựng topic Environment

Từ vựng Topic Environment IELTS TUTOR đã tổng hợp

2. Từ vựng topic plant

Từ vựng topic plant IELTS TUTOR đã tổng hợp

3. Từ vựng topic flower

Từ vựng topic Flower IELTS TUTOR đã hướng dẫn

II. Từ vựng & ideas topic farming

1. Từ vựng topic farming

1.1. Dairy Farm /ˈdeə.ri fɑːm/ - trang trại sản xuất sữa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Orchard /ˈɔː.tʃəd/ - vườn cây ăn quả
 • Fruit tree /fruːt triː/ - cây ăn quả>> Các từ vựng về Fruit - Vegetables IELTS TUTOR đã tổng hợp
 • Farmhouse /ˈfɑːm.haʊs/ - nhà ở trang trại
 • Barn /bɑːn/ - chuồng trâu bò, ngựa
 • Pasture /ˈpɑːs.tʃəʳ/ - bãi chăn thả
 • Farmer /ˈfɑː.məʳ/ - chủ trang trại
 • Fence /fents/ - hàng rào
 • Sheep /ʃiːp/ - cừu
 • Dairy cow /ˈdeə.ri kaʊ/ - bò sữa

1.2.Wheat Farm /wiːt fɑːm/ - trang trại lúa mì

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Livestock /ˈlaɪv.stɒk/ - vật nuôi
 • (Bale of) hay /heɪ/ - cỏ khô (đóng thành kiện)
 • Tractor /ˈtræk.təʳ/ - máy kéo
 • (Wheat) field /fiːld/ - cánh đồng (lúa mì)
 • Row /rəʊ/ - hàng, luống
 • Scarecrow /ˈskeə.krəʊ/ - bù nhìn

1.3. Ranch /rɑːntʃ/ - trang trại chăn nuôi súc vật

IELTS TUTOR lưu ý:

 • (Herd of) cattle /ˈkæt.ļ/ - (một đàn) gia súc
 • Cowboy /ˈkaʊ.bɔɪ/ - chàng trai chăn bò
 • Cowgirl /ˈkaʊ.gɜːl/ - cô gái chăn bò
 • Horses /hɔːsiz/ - ngựa
 • Trough /trɒf/ - máng ăn

2. Ideas topic farming

IELTS TUTOR lưu ý:

 • There is an organic vegetable farm just outside … city that I go to with my family sometimes. 
 • You can eat at a little restaurant there and pick your own vegetables, and learn a little bit about the techniques of organic farming and the health benefits of eating organic fruit and veg. 
 • a refreshing change from the city.
 • Organic farms are growing in popularity these days and have become places where people choose to visit for a weekend day-trip. 
 • Farming is absolutely essential, especially in a country of huge population like Vietnam simply because there are a lot of mouths to feed. 
 • Fruit, vegetables and meat all come from farms >>Các từ vựng về vegetables IELTS TUTOR đã hướng dẫn 
 • Farming is really the backbone of a country because everyone needs good, healthy food to eat!
 • There are a few farms on the outskirts of my city. 
 • You pass by the farms if you’re driving out of the city on the highway, or on the train.

3. Từ vựng famine (starvation) nạn đói

IELTS TUTOR lưu ý:

 • prolonged drought, violent storms: hạn hán kéo dài, bão dữ = natural disasters: những thảm họa thiên nhiên
 • suffer from food shortages and famine: chịu đựng nạn thiếu lương thực và nạn đói
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: People living in regions affected by these natural disasters often suffer from food shortages and famine
 • violent attacks, social riots, conflicts and wars: các cuộc tấn công bạo lực, bạo loạn xã hội, xung đột và chiến tranh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: People living in conflict or war zones are often forced to leave their land and move to a new terrain where they might have difficulty making ends meet
 • combat world hunger, malnutrition and food insecurity: chống đói, suy dinh dưỡng và mất an ninh lương thực = fight hunger and malnutrition: chống đói và suy dinh dưỡng
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Governments and large organisations should work together in order to effectively fight world hunger 
 • International governments should introduce new laws and stricter regulations in order to deal with violent attacks, social riots, conflicts and wars, which are threatening the lives of millions worldwide
 • live in extreme poverty: sống trong nghèo khổ cùng cực
 • at risk of dying of hunger/ starvation: có nguy cơ chết vì đói
 • depend on agriculture and related-activities for livelihood =  have difficulty making ends meet: gặp khó khăn trong việc kiếm sống
 • lack access to …: thiếu quyền truy cập vào …
 • to free humans from …: giải phóng con người khỏi …
 • one of the drivers behind …: một trong những nguyên nhân đằng sau vấn đề gì
 • put the health of hundreds of millions of people at risk: gây nguy hiểm cho sức khỏe của hàng trăm triệu người
 • contribute to worsening food insecurity: góp phần làm sự mất an ninh thực phẩm trở nên tồi tệ hơn
 • destroy crops and livestock: phá hoại mùa màng và gia súc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE