Cách dùng động từ"presume"tiếng anh

· Verb

Bên cạnh Sửa bài IELTS SPEAKING PART 1-2-3 topic Work/Study(Sửa & Làm lại 4 lần - HS đạt 7.5), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng động từ"presume"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "represent" tiếng anh

II. Cách dùng động từ"presume"

1."presume"vừa là nội động từ vừa là ngoại động từ

2. Cách dùng

2.1. Mang nghĩa"cho là, coi như là"

=If you presume that something is the case, you think that it is the case, although you are not certain.

 • I presume you're here on business. 
 • Dido's told you the whole sad story, I presume?
 • I presume that he will do it (IELTS TUTOR giải thích: tôi cho là nó sẽ làm việc đó)
 • Are the neighbours away on holiday ? - I presume so (IELTS TUTOR giải thích: Các người hàng xóm đi nghỉ à? - Tôi chắc là vậy)
 • In English law, an accused man is presumed (to be ) innocent until he is proved guilty (IELTS TUTOR giải thích: Trong luật pháp nước Anh, một bị cáo được coi như vô tội đến khì ngươi ta chứng minh được là anh ta có tội)
 • 'Had he been home all week?'—'I presume so.' 
 • ...areas that have been presumed to be safe. 
 • The missing person is presumed dead

2.2. Mang nghĩa"dám; mạo muội"

=If you say that someone presumes to do something, you mean that they do it even though they have no right to do it.

 • They're resentful that outsiders presume to meddle in their affairs. 
 • I won't persume to disturb you (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ không dám làm phiền ông)
 • May I presume to give you a piece of advice? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi xin góp ý với anh được chăng?)
 • I wouldn't presume to question your judgment.

2.3. Mang nghĩa"quy định là, giả thiết là (học thuyết, ý tưởng...)"

=If an idea, theory, or plan presumes certain facts, it regards them as true so that they can be used as a basis for further ideas and theories.

 • The legal definition of 'know' often presumes mental control.
 • The arrangement presumes that both lenders and borrowers are rational.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE