Return to site

DIỄN TẢ "RẤT THÍCH CÁI GÌ ĐÓ" VÀ PARAPHRASE "I LIKE" NHƯ THẾ NÀO CHO CHUẨN IELTS SPEAKING?

· Speaking

Bên cạnh trau dồi về từ vựng IELTS SPEAKING, các em cũng nên học rất kĩ về 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn các em rất rất kĩ nhé!

1. I like / love / prefer sth / doing / to do sth

He likes to spend his evenings in front of the television

2. I enjoy doing sth / adore sth / doing sth

I really enjoyed that movie/book/concert/party/meal.

3. I am a big fan of

I am a big fan of music

4. I have a crush on

She has a crush on one of her teachers at school.

5. I am quite / really into

I am really into musics

6. Sth / doing sth is really my favourite thing

Music is really my favourite thing

7. I am fond of / in favour of

I am fond of music

8. I fancy doing sth / have a fancy for

Do you fancy going out for a meal after work?

9. I am keen on

I am keen on traveling to another countries

10. I am partial towards

I'm not partial to fish.

11. sth / doing sth is really my strength

Math is really my strength

12. I like A better than B

I like apples than lime

12. I have a preference for

I have a preference for sweet food over spicy.

13. I prefer A to B / I'd rather do sth

15. ... is not my cup of tea: rất thích

music is my cup of tea

16. I am dying to do: rất là ghiền làm gì đó

The ideal job that I am really dying to do is....

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK