PARAPHRASE "I LIKE" & DIỄN TẢ "RẤT THÍCH CÁI GÌ ĐÓ"

· Speaking,Paraphrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi) và trau dồi về từ vựng IELTS SPEAKING, thí sinh cũng nên học rất kĩ về 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất rất kĩ nhé!

1. I like / love / prefer sth / doing / to do sth

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "like" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He likes to spend his evenings in front of the television

2. I enjoy doing sth / adore sth / doing sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I really enjoyed that movie/book/concert/party/meal.

3. I am a big fan of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am a big fan of music

4. I have a crush on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She has a crush on one of her teachers at school.

5. I am quite / really into sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am really into musics

6. Sth / doing sth is really my favourite thing

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "favourite" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Music is really my favourite thing

7. I am fond of / in favour of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am fond of music

8. I fancy doing sth / have a fancy for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you fancy going out for a meal after work?

9. I am keen on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am keen on traveling to another countries

10. I am partial towards

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'm not partial to fish.

11. sth / doing sth is really my strength

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Math is really my strength

12. I like A better than B

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I like apples than lime

12. I have a preference for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have a preference for sweet food over spicy.

13. I prefer A to B / I'd rather do sth

15. ... is not my cup of tea: rất thích

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • music is my cup of tea

16. I am dying to do: rất là ghiền làm gì đó

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The ideal job that I am really dying to do is....

17. I've grown to like it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu này thể hiện trước đây chưa hề thích điều này, nhưng dần dần càng về sau bắt đầu thấy thích nó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’ve grown to like learning how to play piano.

18. I'm crazy about it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu này thể hiện niềm đam mê, thích thú cực độ về việc hay một điều nào đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’m crazy about travelling

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK