CÁCH DIỄN TẢ "RẤT THÍCH CÁI GÌ ĐÓ" & PARAPHRASE "I LIKE"

· Speaking

Bên cạnh trau dồi về từ vựng IELTS SPEAKING, các em cũng nên học rất kĩ về 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn các em rất rất kĩ nhé!

1. I like / love / prefer sth / doing / to do sth

He likes to spend his evenings in front of the television

2. I enjoy doing sth / adore sth / doing sth

I really enjoyed that movie/book/concert/party/meal.

3. I am a big fan of

I am a big fan of music

4. I have a crush on

She has a crush on one of her teachers at school.

5. I am quite / really into

I am really into musics

6. Sth / doing sth is really my favourite thing

Music is really my favourite thing

7. I am fond of / in favour of

I am fond of music

8. I fancy doing sth / have a fancy for

Do you fancy going out for a meal after work?

9. I am keen on

I am keen on traveling to another countries

10. I am partial towards

I'm not partial to fish.

11. sth / doing sth is really my strength

Math is really my strength

12. I like A better than B

I like apples than lime

12. I have a preference for

I have a preference for sweet food over spicy.

13. I prefer A to B / I'd rather do sth

15. ... is not my cup of tea: rất thích

music is my cup of tea

16. I am dying to do: rất là ghiền làm gì đó

The ideal job that I am really dying to do is....

17. I’VE GROWN TO LIKE IT

Câu này thể hiện trước đây chưa hề thích điều này, nhưng dần dần càng về sau bắt đầu thấy thích nó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’ve grown to like learning how to play piano.

18. I’M CRAZY ABOUT IT

Câu này thể hiện niềm đam mê, thích thú cực độ về việc hay một điều nào đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I’m crazy about travelling

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK