PARAPHRASE "I LIKE" & DIỄN TẢ "RẤT THÍCH CÁI GÌ ĐÓ"

· Speaking,Paraphrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi) và trau dồi về từ vựng IELTS SPEAKING, thí sinh cũng nên học rất kĩ về 4 tiêu chí chấm thi IELTS WRITING mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất rất kĩ nhé!

1. I like / love / prefer sth / doing / to do sth

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "like" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He likes to spend his evenings in front of the television
 • Original: We like to eat out on weekends.
 • Paraphrase: We prefer eating out on weekends.

2. I enjoy doing sth / adore sth / doing sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I really enjoyed that movie/book/concert/party/meal.
 • Original: She likes playing the piano.
 • Paraphrase: She enjoys playing the piano.
 • Original: We like spending time with our grandparents.
 • Paraphrase: We adore spending time with our grandparents.

3. I am a big fan of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am a big fan of music

4. I have a crush on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She has a crush on one of her teachers at school.

5. I am quite / really into sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am really into musics

6. Sth / doing sth is really my favourite thing

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách paraphrase "favourite" tiếng anh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Music is really my favourite thing

7. I am fond of / in favour of

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am fond of music
 • Original: They like watching movies.

 • Paraphrase: They are fond of watching movies.

8. I fancy doing sth / have a fancy for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Do you fancy going out for a meal after work?

9. I am keen on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I am keen on traveling to another countries

10. I am partial towards

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I'm not partial to fish.

11. sth / doing sth is really my strength

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Math is really my strength

12. I like A better than B

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I like apples than lime

12. I have a preference for

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I have a preference for sweet food over spicy.

13. I prefer A to B / I'd rather do sth

15. ... is not my cup of tea: rất thích

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • music is my cup of tea

16. I am dying to do: rất là ghiền làm gì đó

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The ideal job that I am really dying to do is....

17. I've grown to like it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu này thể hiện trước đây chưa hề thích điều này, nhưng dần dần càng về sau bắt đầu thấy thích nó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’ve grown to like learning how to play piano.

18. I'm crazy about it

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu này thể hiện niềm đam mê, thích thú cực độ về việc hay một điều nào đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I’m crazy about travelling

19. Khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Appreciate:

  • Original: I like to read books.
  • Paraphrase: I appreciate reading books.
 • Favor:

  • Original: I like to spend time outdoors.
  • Paraphrase: I have a favor for spending time outdoors.
 • Have a liking for:

  • Original: He likes to travel.
  • Paraphrase: He has a liking for traveling.
 • Take pleasure in:

  • Original: She likes to solve puzzles.
  • Paraphrase: She takes pleasure in solving puzzles.
 • Delight in:

  • Original: They like going to the beach.
  • Paraphrase: They delight in going to the beach.
 • Have a preference for:

  • Original: I like studying different cultures.
  • Paraphrase: I have a preference for studying different cultures.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE