Diễn đạt "tắc đường"(Paraphrase "congestion")

· Cách diễn đạt

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Diễn đạt "tắc đường"(Paraphrase & Từ vựng topic "congestion")

I. Paraphrase "congestion" (Diễn đạt "tắc đường")

1. traffic congestion

2. traffic jam

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To tackle traffic jam, governments should tax drivers heavily. (IELTS TUTOR giải thích: Để giải quyết nạn tắc đường, chính phủ sẽ đánh thuế nặng vào người lái xe)

3. congested

IELTS TUTOR lưu ý:

 • The road was congested with refugees. (IELTS TUTOR giải thích: Con đường tắc nghẽn vì người tị nạn)

4. get / be stuck in traffic

IELTS TUTOR lưu ý:

 • To be stuck in traffic / I got stuck in traffic (idiom) - to be caught in a traffic jam: Bị kẹt vì tắc đường.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Our taxi was stuck in traffic and I thought I would never get to the airport on time. (IELTS TUTOR giải thích: Xe taxi của chúng tôi bị mắc kẹt vì tắc đường và tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao thể tới sân bay đúng giờ)

5. There was a lot of traffic

6. Các cách paraphrase khác

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Gridlock
 • Traffic/Road congestion
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: 
   • The traffic congestion in the city is a major problem.
   • Road congestion is a common issue during rush hour.
 • Jammed roads
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The roads leading to the stadium were completely jammed.
 • Heavy traffic
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We were stuck in heavy traffic for over an hour.
 • Clogged streets
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The streets in the downtown area were clogged with vehicles.
 • Rush hour
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It's best to avoid driving during rush hour to avoid traffic.
 • Traffic snarls 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Traffic snarls are a regular occurrence on this highway.
 • Bottleneck
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The construction site caused a bottleneck on the highway.

II. Từ vựng topic "congestion"

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Congestion" IELTS

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE