Diễn đạt "tắc đường"(Paraphrase "congestion")

· Cách diễn đạt

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Diễn đạt "tắc đường"(Paraphrase & Từ vựng topic "congestion")

I. Paraphrase "congestion" (Diễn đạt "tắc đường")

1. traffic congestion

2. traffic jam

IELTS TUTOR lưu ý:

  • To tackle traffic jam, governments should tax drivers heavily. (IELTS TUTOR giải thích: Để giải quyết nạn tắc đường, chính phủ sẽ đánh thuế nặng vào người lái xe)

3. congested

IELTS TUTOR lưu ý:

  • The road was congested with refugees. (IELTS TUTOR giải thích: Con đường tắc nghẽn vì người tị nạn)

4. get / be stuck in traffic

IELTS TUTOR lưu ý:

  • To be stuck in traffic / I got stuck in traffic (idiom) - to be caught in a traffic jam: Bị kẹt vì tắc đường.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our taxi was stuck in traffic and I thought I would never get to the airport on time. (IELTS TUTOR giải thích: Xe taxi của chúng tôi bị mắc kẹt vì tắc đường và tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao thể tới sân bay đúng giờ)

5. There was a lot of traffic

II. Từ vựng topic "congestion"

IELTS TUTOR hướng dẫn Từ vựng topic "Congestion" IELTS

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK