Cách dùng"persuadable"tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh Cách dùng"persuadable"tiếng anh, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. Dùng"persuadable"như adj

Mang nghĩa"có thể thuyết phục được"

=capable of being persuaded or influenced.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She was persuadable to change her opinion about the new policy.
 • The undecided voters were considered highly persuadable by both campaigns.
 • He was not easily persuadable to try new things.

II. Dùng"persuadable"như noun

Mang nghĩa"người có thể thuyết phục"

=a person who is capable of being persuaded or influenced.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The persuadables in the focus group were open to changing their opinions.
  • The campaign strategists targeted the persuadables in the swing states.
  • The survey identified the persuadables in the population who could be swayed by the new ad campaign.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE