CÁCH DÙNG LIÊN TỪ KẾT HỢP FANBOYS (Coordinators)

· Grammar
 • Một lỗi sai gọi là cố hữu khi các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR viết bài trong IELTS WRITING là dấu phẩy nối 2 câu với nhau. Như vậy thì đã phạm phải một lỗi sai cực kì nghiêm trọng. 
 • Để giúp nắm vững được kiến thức này, hôm này IELTS TUTOR hướng dẫn cách dùng các liên từ FANBOYS như một kim chỉ nam giúp viết câu bớt sai nhé

1. FANBOYS là gì?

1.1. Định nghĩa

IELTS TUTOR lưu ý:

 • FANBOYS là viết tắt của 7 từ nối, theo thứ tự FOR, AND, BUT, OR, YET VÀ SO
 • Liên từ fanboys hay còn gọi là liên từ kết hợp (Coordinators) đây chính là 1 trong 4 loại liên từ trong tiếng anh mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn rất kĩ
 • Dùng để nối các từ, cụm từ và mệnh đề ngang hàng nhau, được sử dụng để kết nối hai (hoặc nhiều hơn) đơn vị từ tương đương nhau (IELTS TUTOR lấy ví dụ: kết nối 2 từ vựng, 2 cụm từ hoặc 2 mệnh đề trong câu).

  • IELTS TUTOR lưu ý:

   • Quan trọng nhất ở đây là NGANG HÀNG NHAU vì các liên từ fanboys sẽ chỉ nối được các vế mang tính chất song song với nhau

CÁCH DÙNG LIÊN TỪ KẾT HỢP FANBOYS (Coordinators)

1.2. Cấu trúc liên từ FANBOYS

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Hãy nhớ kĩ cách dùng của các liên từ này nhé:
  • Câu 1, FANBOYS Câu 2
  • Không được: Câu 1, Câu 2

1.3. Nối các vế song song với liên từ FANBOYS

 • IELTS TUTOR giải thích kĩ hơn về nối các vế song song với các liên từ Fanboys, tức là các liên từ này sẽ có thể nối các từ, cụm từ & câu song song với nhau
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:
   • I like watching sports and listening to music. Tôi thích xem thể thao và nghe nhạc
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây and là liên từ FANBOYS, nối hai cụm là watching sports và listening to music với nhau, ở đây lưu ý thật kĩ là phải tuân theo quy luật cấu trúc song song mà IELTS TUTOR đã hướng dẫn là watching sports & listening to music song song với nhau
   • I didn’t have enough money, so I didn’t buy that car. Tôi không có đủ tiền nên tôi không mua xe đó.
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây, so là liên từ FANBOYS nối 2 mệnh đề song song với nhau
   • I do morning exercise every day to keep fit and relax.
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây and là liên từ FANBOYS nối 2 động từ song song với nhau là keep fit & relax 
   • I don’t like listening to music nor playing sports. I’m just keen on reading
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây nor là liên từ fanboys, nối 2 cụm song song với nhau là listening to music & playing sports
   • He works quickly but accurately
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây but là liên từ fanboys, nối 2 adv song song với nhau là quickly & accurately
   • You can play games or watch TV
   • I took a book with me on my holiday, yet I didn’t read a single page
    • IELTS TUTOR giải thích: ở đây yet là liên từ fanboys, nối 2 câu song song với nhau là I took a book with me on my holiday và I didn’t read a single page

1.4. Nguyên tắc dùng dấu phẩy (,) với liên từ kết hợp (liên từ FANBOYS)

1.4.1. Nếu liên từ kết hợp được dùng để liên kết 2 mệnh đề độc lập (mệnh đề có thể đứng riêng như một câu) thì giữa hai mệnh đề phải sử dụng dấu phẩy (,)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • I took a book with me on my holiday, yet I didn’t read a single page. (I took a book with me on my holiday và I didn’t read a single page là mệnh đề độc lập nên phải có dấu phẩy)

1.4.2. Nếu liên từ được dùng để kết nối 2 cụm từ (câu không hoàn chỉnh) hoặc từ (ví dụ trong danh sách liệt kê) thì không cần dùng dấu phẩy (,).

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I do morning exercise every day to keep fit and relax. (keep fit và relax không phải mệnh đề độc lập nên không phải có dấu phẩy)

  1.4.3. Khi liệt kê từ 3 đơn vị trở lên, ta dùng dấu phẩy ở giữa các đơn vị trước; với đơn vị cuối cùng ta có thể dùng hoặc không dùng dấu phẩy.

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • Many fruits are good for your eyes, such as carrots, oranges, tomatoes (,) and mango. Nhiều loại trái cây rất tốt cho đôi mắt của bạn, chẳng hạn như cà rốt, cam, cà chua (,) và xoài.

   2. Phân tích từng liên từ FANBOYS

   2.1. For = Since ( bởi vì )

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • She remained silent, for her heart was heavy and her spirits low.

   2.2. And

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • I got dressed and had my breakfast.
   • I asked him to go and find my glasses. 
   • Come and see me tomorrow. 
   • Wait and see (= wait in order to see) what happens
   • Try and get (= try to get) some tickets for tonight's performance.
   • Take your clothes off and get in the bath. 
   • I grabbed the dog by the collar and dragged it out of the room. 
   • He drew a heart and coloured it red. 
   • A young girl came up to me and asked for money.
   • I found it hard to follow what the teacher was saying, and eventually I lost concentration.
   • I met Jonathan, and we went out for a cup of coffee.

   IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ "and" tiếng anh

   2.3. Nor

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • Cấu trúc Clause, nor clause rất quen thuộc, mang nghĩa cũng không
   • Nhớ sau NOR phải có đảo ngữ nhé

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   2.4. BUT

   IELTS TUTOR lưu ý:

   • (clause), BUT clause

   IELTS TUTOR xét ví dụ:

   • You can take Route 14 to get there, but it may take you a little longer. 
   • We enjoyed our vacation a lot, but it was expensive.

   2.5. OR

   IELTS TUTOR lưu ý:

    • OR có thể dùng đầu câu . OR, clause
    • hoặc (clause), or (clause)

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • You should eat more, or you'll make yourself ill.
    • I'll do it later. Or, at least I'll try to do it.

    2.6. Yet (=however)

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • Melissa was not doing well in her physics course, yet overall she had a B average.

    2.7. SO

    IELTS TUTOR xét ví dụ:

    • So, there I was standing at the edge of the road with only my underwear on ... 
    • So, just to finish what I was saying earlier...
    • She was ill, so I sent her some flowers to cheer her up. 
    • I felt a bit chilly, so I put on a jacket. 
    • She looked at me, so I smiled at her. 
    • He hit me, so I hit him back. 
    • I was hungry, so I bought a sandwich.
    • My knee started hurting, so I stopped running.

    3. Exercises

    HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z CÁCH DÙNG LIÊN TỪ TIẾNG ANH - FANBOYS  (áp dụng trong IELTS)
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

    >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

    >> IELTS Intensive Listening

    >> IELTS Intensive Reading

    >> IELTS Intensive Speaking

    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
    Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE