Cách dùng từ "treatment" tiếng anh

· Vocabulary

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng từ "treatment" tiếng anh

I. Treatment vừa là danh từ đếm được, vừa không đếm được

II. Cách dùng

1. [DANH TỪ KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC] Mang nghĩa "sự đối xử, sự đối đãi, sự cư xử (với người nào)"

=the way you deal with or behave towards someone or something (the way something is considered and examined)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Peter gets special treatment because he knows the boss.
  • I object to treatment like this. (IELTS  TUTOR giải thích: Tôi phản đối cách cư xử như thế này)
  • I hate the teacher's unfair treatment. (IELTS  TUTOR giải thích:Tôi không thích sự đối xử không công bằng của thầy giáo)
  • The same subject matter gets a very different treatment by Chris Wilson in his latest novel.

2. [VỪA ĐẾM ĐƯỢC VỪA KHÔNG ĐẾM ĐƯỢC] Mang nghĩa "sự điều trị; trị bệnh"

=the use of drugs, exercises, etc. to cure a person of an illness or injury

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • free dental treatment Perhaps it's time to try a new course of treatment. 
  • This disease doesn't generally respond to (= improve as a result of) treatment. 
  • There are various treatments for this complaint.
  • Ms. Smith is undergoing medical treatment. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Bà Smith đang trong quá trình điều trị) 
  • Electric shock treatment was very popular. (IELTS  TUTOR  giải  thích: Phương pháp trị liệu "sốc điện" (đã) rất phổ biến)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK