Từ vựng & ideas topic "invention"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ"surprise"tiếng anh

II. Từ vựng topic "invention" IELTS

IELTS TUTOR lưu ý:

 • 3-D printer  /θriː diː ˈprɪntə/    máy in 3D 
 • bulky /ˈbʌlki/    cồng kềnh 
 • collapse  /kəˈlæps/    sụp đổ, hỏng 
 • correction pen  /kəˈrekʃn pen/    bút xoá 
 • device  /dɪˈvaɪs/    thiết bị 
 • digital camera  /ˈdɪdʒɪtl ˈkæmərə/    máy ảnh kỹ thuật số 
 • drawback  /ˈdrɔːbæk/    khuyết điểm, hạn chế 
 • earbuds /ˈɪəbʌdz/    tai nghe 
 • e-book reader  /ˈiː bʊk ˈriːdə/    thiết bị đọc sách điện tử 
 • economical  /ˌekəˈnɒmɪkl/    tiết kiệm, kinh tế 
 • fabric /ˈfæbrɪk/    vải 
 • Trial and error (n) Quá trình thử nghiệm và thất bại 
 • Practicability (n) Tính hữu dụng Prolific 
 • inventor (n) Nhà khoa học có rất nhiều phát minh 
 • Patents (n) Bằng sáng chế 
 • Add Subtract Multiply Divide v v v v /æd/ /səbˈtrækt/ /ˈmʌltɪplaɪ/ /dɪ'vɑɪd/ cộng trừ nhân chia
 • Artifact n /'ɑ:təfækt/ đồ tạo tác (phân biệt với đồ từ thiên nhiên) 
 • Carpet n /'ka:pɪt/ tấm thảm 
 • Chargeable a /ˈtʃɑːdʒəbl/ phải chịu phí 
 • Charter n /ˈtʃɑːrtər/ hiến chương 
 • Collaborate v /kəˈlæbəreɪt/ cộng tác 
 • Composition n /ˌkɒmpəˈzɪʃn/ sự sáng tác 
 • Condemn v /kənˈdem/ kết án 
 • Detriment n /'detrɪmənt/ sự thiệt hại, sự tổn hại 
 • Drawback n /ˈdrɔːbæk/ trở ngại, bất lợi 
 • Embrace v /ɪm'breɪs/ nắm lấy (thời cơ...) 
 • Endorse v /ɪn'dɔːs/ xác nhận, chứng thực 
 • Exploit v /ɪk'splɔɪt/ khai thác
 • Facilitate v /fə'sɪlɪteɪt/ làm cho dễ dàng 
 • Fastener n /'fɑ:sənər/ cái khóa, thiết bị khóa 
 • Hacking Hacker n n /ˈhækɪŋ/ /'hækər/ việc đột nhập máy tính kẻ xâm nhập máy tính
 • Homology n /hɔ’mɔləddʒi/ tính tương đồng 
 • Instant Instantaneous Instance a a n /'ɪnstənt/ /ˌɪnstən'teɪniəs/ /'ɪnstəns/ Ăn/uống ngay được ngay lập tức, tức thời ví dụ 
 • Intrude v /ɪn'tru:d/ xâm nhập 
 • Invention Invent Inventor Inventive n v n a /ɪn'venʃən/ /ɪn'vent/ /ɪn'ventər/ /ɪn'ventɪv/ sự sáng chế, sự phát minh sáng chế, phát minh nhà phát minh có óc sáng tạo; đầy sáng tạo 
 • Mechanically adv /məˈkænɪkli/ một cách máy móc 
 • Mishap n /ˈmɪshæp/ việc rủi ro, không may 
 • Nanotechnology n /ˌnænəʊtekˈnɒlədʒi/ công nghệ nano 
 • Paddle-wheel n / ˈpædəlˌwi:l/ bánh guồng (bộ phận tàu thủy) 
 • Patent n /'peɪtənt/ bằng công nhận đặc quyền chế tạo 
 • Permissible a /pə'mɪsəbəl/ có thể chấp nhận, cho phép được 
 • Plantation n /plɑːnˈteɪʃn/ khu đất trồng 
 • Portable a /ˈpɔːtəbəl/ có thể mang theo 
 • Pottery n /'potari/ đồ gốm 
 • Precaution n /prɪˈkɔːʃn/ sự phòng ngừa, sự đề phòng
 • Protocol n /ˈprəʊtəkɒl/ nghi thức ngoại giao 
 • Solar charger np /'səʊlər ˈtʃɑːrdʒər/ pin sạc bằng ánh sáng mặt trời 
 • Spaceship n /ˈspeɪsʃɪp/ tàu không gian 
 • Spacesuit n /ˈspeɪssuːt/ bộ quần áo cho các phi hành gia ngoài vũ trụ 
 • Spiritually adv /ˈspɪrɪtʃuəli/ một cách có tâm hồn, tâm linh 
 • Submarine n /ˌsʌbməˈriːn/ tàu ngầm
 • Textile n /ˈtekstaɪl/ hàng dệt 
 • Tool Instrument Appliances Equipment n n n n /tu:l/ /'ɪnstrəmənt/ /ə'plaɪəns/ /ɪ'kwɪpmənt/ công cụ (dùng bằng tay để làm hoặc sửa chữa đồ) nhạc cụ thiết bị, dụng cụ (bằng điện) đồ trang bị cần thiết cho một mục đích đặc biệt 
 • Transferable a /trænsˈfɜːrəbl/ có thể di chuyển từ nơi này sang nơi khác 
 • Unauthorized a /ʌnˈɔːθəraɪzd/ không có quyền hạn, không được phép 
 • Vegetal a /ˈvedʒətl/ thuộc thực vật
 • Versatile a /ˈvɜːsətaɪl/ linh hoạt 
 • Zipper n /ˈzɪpər/ khóa kéo (trên áo quần)
 • Light bulb (n) Bóng đèn điện 
 • Experiment (n) Thí nghiệm 
 • Failure (n) Thất bại 
 • Advent (n) Sự xuất hiện/sự ra đời 
 • Milestone in history (n) Dấu mốc trong lịch sử 
 • Household appliance (n) Thiết bị gia dụng 
 • Innovations (n) Sự đổi mới, cải tiến 
 • Commercialized (adj) Thương mại hóa
 • food processor /fuːd ˈprəʊsesə/    máy xay thực phẩm 
 • handheld /ˈhændheld/    thiết bị cầm tay 
 • imitate  /ˈɪmɪteɪt/    bắt chước, làm theo 
 • inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/    cảm hứng 
 • inspire  /ɪnˈspaɪə/    truyền cảm hứng 
 • invention /ɪnˈvenʃn/    phát minh 
 • latop /ˈlæptɒp/    máy tính xách tay 
 • patent / ˈpeɪtnt/    bằng sáng chế 
 • portable /ˈpɔːtəbl/    cầm tay, dễ mang theo 
 • principle /ˈprɪnsəpl/ kỷ luật 
 • prototype /ˈprəʊtətaɪp/ đầu tiên, tiên phong 
 • reward /rɪˈwɔːd/    giải thưởng, khen thưởng 
 • social networking site /ˈsəʊʃl ˈnetwɜːkɪŋ saɪt/ mạng xã hội 
 • solar charger  /ˈsəʊlə ˈtʃɑːdʒə/    sạc năng lượng mặt trời 
 • submarine  /ˌsʌbməˈriːn/    tàu ngầm 
 • technology /tekˈnɒlədʒi/    công nghệ 
 • vaccination /ˌvæksɪˈneɪʃn/    tiêm phòng vắc-xin 
 • vacuum cleaner /ˈvækjuəm ˈkliːnə/    máy hút bụi 
 • Techie (n) Người hiểu biết nhiều về công nghệ 
 • Browse websites (v) Lướt mạng 
 • Revolutionary creations (n) Sáng tạo mang tính cách mạng 
 • Cost-effective (adj) Tiết kiệm chi phí 
 • Get in touch (v) Giữ liên lạc 
 • Various purposes (n) Nhiều mục đích 
 • Surf the net (v) Lướt mạng 
 • Barrier (n) Rào cản 
 • Online application (n) Ứng dụng trực tuyến 
 • Have (St) delivered to (v) Vận chuyển cái gì đến đâu 
 • Technological breakthrough (n) Sự đột phá về công nghệ 
 • Automated robot (n) Rô-bốt tự động
 • versatile  /ˈvɜːsətaɪl/    đa năng, nhiều công dụng
 • revolutionary creation – something that made a big difference in people’s lives
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I would like to talk about the telephone which, in my opinion, is one of the most revolutionary creations that has changed our lives.

 • the father of – the inventor or creator of something
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: As far as I know, Alexander Graham Bell was the father of this terrific device and he invented it in the last century through a lot of trial and error.

 • trial and error – trying a number of different methods and learning from the mistakes
 • exaggeration – to over-state something, to say it is better or worse than it really is
 • devised – planned or invented
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: It is no exaggeration to say that human life has completely changed since the first telephone was devised. 
 • take ages – take a long time
 • confidential – secret
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: A few centuries ago people could only communicate long distances through writing letters, which could take ages to be delivered. And in the case of emergencies or confidential information, writing letters really wasn’t an effective way of communicating.
 • to get in contact with somebody – to contact someone by mail, email, message or phone
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: These days when you need to get in contact with somebody, all you need to do is pick up your phone, dial a few numbers and wait for them to answer.
 • at the core of – at the centre of
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I believe that communication is at the core of social development, and I think that the advent of the telephone has made a great contribution to this area of life.
 • advent – the arrival or beginning of something
 • a great contribution – a big help
 • down right – absolutely or completely
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: whether the information is urgent, confidential, or even down right unnecessary, I think that the telephone has made a massive difference to people’s lives and our societies as well.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK