Từ vựng & ideas topic "BIRTHDAY"tiếng anh

· Từ vựng theo topic

I. Kiến thức liên quan

II. Từ vựng & ideas topic "BIRTHDAY"tiếng anh

 • Milestone (n) /ˈmɑɪlˌstoʊn/: an important event in the development or history of something or in someone's life: cột mốc 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  He felt that moving out of his parents' home was a real milestone in his life. 
 • It's the thought that counts = used to say that good or kind intentions are the most important thing, even if what you do or give someone is not perfect: tấm lòng là hơn cả   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ"encourage"tiếng anh
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Even when people do things for you and give you things that you don't actually want, you must always remember that it's the thought that counts. 
 • Low-key (a) /ˌləʊˈkiː/: A low-key event is quiet and without a great show of excitement: bình thường 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: The wedding was a low-key affair, with fewer than 30 people attending. 
 • Party animal (n) /ˈpɑː.ti ˌæn.ɪ.məl/: someone who enjoys parties and party activities very much and goes to as many as possible: người mê tiệc tùng 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Sarah’s a real party animal - she likes to dance all night. 
 • Shower sb with sth— /ʃaʊər/: to give someone a lot of presents or praise: được tặng nhiều quà 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: She only sees her niece occasionally, so she showers her with presents when she does. 
 • Make a wish: ước 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ:  Before you cut the cake you make a wish. 
 • Blow out the candles: When somebody is about to cut the cake, you could tell him to blow out the candles: thổi nến 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: James forgot to blow the candles before she cut the cake.
 • cross one’s mind (động từ) chợt xuất hiện trong đầu, chợt nghĩ đến – legally (trạng từ) về mặt pháp lí 
 • meet up with (động từ) gặp gỡ – hang out (động từ) đi chơi 
 • pleasurable (tính từ) thư giãn, thích thú 
 • throw a party (động từ) tổ chức tiệc >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn   PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
 • casual (tính từ) bình thường 
 • gathering (danh từ) buổi tụ họp 
 • give birth (động từ) sinh ra 
 • gratitude (danh từ) lòng biết ơn 
 • presence (danh từ) sự hiện hữu 
 • celebrant (danh từ) người đến dự tiệc 
 • obligatory (tính từ) bắt buộc 
 • enjoyable (tính từ) thú vị 
 • enthusiastic about something (tính từ) hứng thú với 
 • drown in (động từ) chìm ngập (quá tải) 
 • overwhelming (tính từ) vượt trội, quá mức
 • bookworm (noun): mọt sách = a person who likes reading very much 
 • a real page-turner (noun phrase): cuốn sách hay = a book that is very exciting 
 • fashion-conscious (adj): có am hiểu về thời trang = interested in the latest fashions and in wearing fashionable clothes as a (small/ special) 
 • birthday treat: là món quà sinh nhật = something very pleasant that somebody can enjoy, especially something that you give somebody or do for them 
 • depend on something (phrasal verb): phụ thuộc vào cái gì = to be affected or decided by something 
 • have clothes sense (verb phrase): có gu thẩm mỹ = to know what clothes look attractive 
 • enhance one’s appearance (verb phrase): trông ai đẹp hơn = to look more attractive 
 • take a keen interest in (doing) something (verb phrase): thích cái gì = to be interested in (doing) something 
 • go on a trip to somewhere (verb phrase): có chuyến đi đến đâu = a journey in which you go somewhere, usually for a short time, and come back again 
 • throw a birthday party (verb phrase): tổ chức bữa tiệc sinh nhật = to hold a birthday party 
 • strengthen one’s relationship (verb phrase): cải thiện mối quan hệ với ai = to improve a relationship with somebody
 • traveling destination: địa điểm du lịch   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "strengthen" tiếng anh
 • pull an all-nighter: thức thâu đêm 
 • share a moment: chia sẻ khoảnh khắc
 • appreciate (v): trân trọng 
 • nit-picky (adj): xét nét 
 • my cup of tea: thứ mà bản thân yêu thích 
 • affection: tình cảm thoughtfulness: sự chu đáo
 • to look forward to something /tuː lʊk ˈfɔːwəd tuː ˈsʌmθɪŋ/ (verb). trông chờ đến một điều gì đó 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: I'm looking forward to my upcoming vacation 
 • to spend time with somebody /tuː spɛnd taɪm wɪð ˈsʌmbədi/ (verb). dành thời gian với ai đó 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He loves spending time with his grandma 
 • to be insecure about something /tuː biː ˌɪnsɪˈkjʊər əˈbaʊt ˈsʌmθɪŋ/ (adj). bất an, không tự tin về một thứ gì đó 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Most women are insecure about their weight 
 • to grow out of something /tuː grəʊ aʊt ɒv ˈsʌmθɪŋ/ (verb). lớn lên và vượt ra được khỏi một thứ gì đó 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: He finally grew out of his love for toy cars 
 • to go on a holiday /tuː gəʊ ɒn ə ˈhɒlədeɪ/ (verb). đi nghỉ mát 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: We are going on a family holiday next week 
 • to be far away from somewhere /tuː biː fɑːr əˈweɪ frɒm ˈsʌmweə/ (adj). rất xa khỏi một nơi nào đó 
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: You are too far away from me 
 • a birthday bash (verb phrase): tiệc sinh nhật = a birthday party 
 • on a yearly basis (prepositional phrase): mỗi năm = every year 
 • flock (verb): tụ tập ở đâu = ​to go or gather together somewhere in large numbers 
 • hold a surprise party (for somebody) (verb phrase): tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho ai đó = a secretly planned party for someone who is not told about it until he or she arrives 
 • from time to time (idiom): thỉnh thoảng = sometimes   >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "improve" tiếng anh
 • every other year (idiom): 2 năm 1 lần = every two years
 •  a lavish party (noun phrase): bữa tiệc thịnh soạn = a party large in amount, or impressive, and usually costing a lot of money 
 • one’s nearest and dearest (idiom): người nhà và bạn bè thân thiết = your close family and friends 
 • buddy (noun): bạn bè = a friend 
 • hang out (with somebody) (phrasal verb): ra ngoài với ai = to spend a lot of time in a place or with someone 
 • party (verb): mở tiệc = to enjoy yourself by drinking and dancing, especially at a party

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK