Cách dùng động từ "improve" tiếng anh

· Vocabulary,Cách dùng từ

Bên cạnh hướng dẫn PHƯƠNG PHÁP HỌC IELTS WRITING HIỆU QUẢ, IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Cách dùng động từ "improve" tiếng anh

I. Dùng "improve" như ngoại động từ

Mang nghĩa "cải tiến, cải thiện, trau dồi (tư tưởng), mở mang (kiến thức...)"

=to make something better

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our main objective is to improve educational standards. 
  • We can improve productivity. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta có thể cải thiện năng suất)
  • Swimming helps improve your health. (IELTS TUTOR giải thích: Bơi lội giúp nâng cao sức khỏe của bạn)
  • A light airy sun lounge greatly improves the quality of life for residents.

II. Dùng "improve" như nội động từ

Mang nghĩa "được cải tiến, được cải thiện, trở nên tốt hơn; tiến bộ"

=to become better

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Conditions at the camp have improved. 
  • Your English will improve with practice. 
  • her English improves very quickly (IELTS TUTOR giải thích: cô ta tiến bộ nhanh về tiếng Anh)
  • The region has a weak, but improving, transport infrastructure.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK