Phân tích"The charts below show the proportions of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English, in 2000 and 2010."IELTS WRITING TASK 1

Bên cạnh Phân tích bài essay về "The number of visitors in the UK" IELTS WRITING TASK 1 (table), IELTS TUTOR hướng dẫn Phân tích"The charts below show the proportions of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English, in 2000 and 2010."IELTS WRITING TASK 1

I. Đề bài

The charts below show the proportions of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English, in 2000 and 2010.

The charts below show the proportions of British students at one university in England who were able to speak other languages in addition to English, in 2000 and 2010.

II. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn:

III. Phân tích

 • Dạng biểu đồ này thì đã rất quen thuộc với các bạn học sinh lớp IELTS ONLINE WRITING 1 KÈM 1 của IELTS TUTOR rồi nhé
  • Overall:
   • Spanish was more prevalent among students compared to the other languages in both years.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng tính từ "prevalent" tiếng anh
   • Figures for students speaking German remained stable over the period shown while the remaining student groups witnessed significant changes.
  • Body 1: Viết về các số liệu tăng (Spanish only, Another language, Two other languages)
   • Spanish only:
   • Two other languages + Another language: 
    • Nêu số liệu năm 2000 của Two other languages + Another language
    • In 2010, there was a mere 5% rocket in students speaking another language and two other languages to  20% and 15%, respectively
  • Body 2: Viết về số liệu giảm & giữ nguyên (No other language, French only, German only)
   • No other language + French only: 
    • In 2000, the number of students who could not communicate in any language except for the native one accounted for one-fifth.  >> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn  Cách dùng động từ "connect" tiếng anh
    • Nêu số liệu năm 2000 của French 
    • The figures for no other language and French plummeted considerably to 10%, comprising one-fifth of the students in total.  
   • German only: 
    • ….
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing

>> IELTS Intensive Speaking

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> IELTS General

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0