Cách dùng tính từ "prevalent" tiếng anh

· Cách dùng từ

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Cách dùng tính từ "prevalent" tiếng anh

Mang nghĩa "phổ biến, thịnh hành, thường thấy, thông dụng"

=very common in a particular place or among a particular group/A condition, practice, or belief that is prevalent is common.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • prevalent among sb/sth

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Prevalent custom (IELTS TUTOR giải thích: phong tục đang thịnh hành)
  • Miscommunication in organisations is prevalent. (IELTS TUTOR giải thích: Sự hiểu lầm trong giao tiếp tại cơ quan làm việc là phổ biến)
  • The use of feedback services is becoming more prevalent among small businesses.
  • This condition is more prevalent in women than in men. 
  • The prevalent view is that interest rates will fall.
  • This negative attitude is surprisingly prevalent among young boys. 
  • The prevalent diseases in Western society

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK