Paraphrase"while South America is the biggest coffee producer, Europe is the greatest consumer, and shippers enjoy the highest amount of financial return"IELTS WRITING TASK 1

· Paraphrase câu writing task 1- academic

Bên cạnh Paraphrase"while South America is the biggest coffee producer, Europe is the greatest consumer, and shippers enjoy the highest amount of financial return"IELTS WRITING TASK 1, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Despite South America being the largest coffee producer, Europe stands as the foremost consumer, and shippers experience the highest financial gains.

  • South America takes the lead in coffee production, whereas Europe emerges as the primary consumer, with shippers reaping the highest financial rewards.

  • With South America at the forefront of coffee production, Europe takes the lead as the greatest consumer, and shippers experience the most substantial financial gains. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "the forefront" tiếng anh

  • Despite South America's position as the largest coffee producer, Europe surpasses as the greatest consumer, with shippers enjoying the highest financial returns.

  • While South America excels in coffee production, it is Europe that leads in consumption, and shippers witness the most significant financial rewards.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE